Wedstrijdreglement Meli/JAVA Sint-actie

Artikel 1

De gratis actie wordt georganiseerd door MELI NV, Handelsstraat 13, 8630 Veurne, België, BE0411 905 847. 

De actie loopt van 24 september 2020 t.e.m. 15 december 2020. In totaal zal een maximum van 5 prijzen verdeeld worden.

Indien een deelnemer zijn cadeau niet in ontvangst zou willen of kunnen nemen binnen de termijn van één week, zal hij geen recht hebben op een vergoeding. Bovendien wordt elk pakket slechts eenmalig verzonden: indien het pakket niet tijdig wordt opgehaald bij bpost, wordt het niet opnieuw verstuurd.

Artikel 2

Deze actie richt zich tot JAVA- en Meli-klanten van minstens achttien jaar oud (of jonger met toestemming van een ouder) die in België wonen.

Meli NV kan een persoon op elk moment (en zonder verplichting om de beslissing te motiveren) uitsluiten van deelname gedurende een specifieke periode tijdens de wedstrijd die Meli NV organiseert op grond van een inbreuk op een van de deelnamevoorwaarden of in het geval van misbruik, fraude of een valse deelname aan de wedstrijd. Een georganiseerde en/of groepsdeelname aan de wedstrijd wordt beschouwd als fraude en zal automatisch tot uitsluiting leiden.

De deelnemers moeten hun identiteit en hun leeftijd kunnen bewijzen zodat controle door de organisator mogelijk is.

Artikel 3

Om gratis deel te nemen aan deze actie, moet de deelnemer:

  • naar de website gaan die wordt vermeld in de communicatie: meli.be/winpakketsint;
  • de wedstrijd- en schiftingsvraag beantwoorden;
  • zijn e-mailadres ingeven;
  • het reglement accepteren door het voorgestelde vakje aan te vinken;

Enkel deze werkwijze wordt als geldig beschouwd voor de deelname aan de actie en de toekenning van het cadeau. Deelnemen aan deze wedstrijd kan enkel via de website die in de communicatie van Meli wordt vermeld.

Iedere afwijkende inschrijving (bv. ongeldig e-mailadres, onvolledige of onjuiste gegevens,…) zal als niet geldig worden beschouwd.

De participant mag slechts 1 keer deelnemen.

Artikel 4

Binnen het kader van deze wedstrijd worden 5 pakketten verdeeld. Ieder pakket bevat een samengesteld Meli assortiment honing, honingwafel, honingkoek, choco én een verrassing.

De prijzen kunnen afwijken van de voorstelling op de website.

De prijs kan niet worden overgedragen aan iemand anders.

Verdere informatie over deze actie zal noch telefonisch noch schriftelijk verstrekt worden. Vragen over deze wedstrijd zullen niet mondeling worden beantwoord.

Artikel 5

Meli NV geeft of verleent geen garantie voor een prijs en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor:

  • diefstal, verlies, beschadiging, een ongeluk of kosten van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg kunnen zijn van deelname aan deze wedstrijd, het toekennen van de prijs of eender welk gebruik van de prijs;
  • elk verlies, elke vertraging of elke annulering door een derde partij;
  • eender welke vertraging in het aanleveren van brieven of pakketten door de postdiensten;
  • eender welke technische problemen op de website en/of in het e-mailsysteem, noch voor mogelijke incompatibiliteit tussen de technologieën die worden gebruikt voor de wedstrijd en de hardware en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt;
  • eender welke bijkomende kosten voor de winnaar om te genieten of gebruik te maken van de prijs;
  • de beslissing of weigering van eender welke autoriteit die voorkomt of verbiedt dat de winnaar gebruikmaakt van de prijs. Bovendien zal iedere deelnemer die het goede verloop van de wedstrijd probeert te verstoren, van deelname worden uitgesloten.

Meli kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een verkeerde ingeving van persoonsgegevens van de kandidaat waardoor de deelnemer niet kan worden bereikt.

Artikel 6

De meegedeelde persoonsgegevens zullen door Meli (verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt worden in samenwerking met haar partner (verwerker) met het oog op het verzenden van uw prijs naar het opgegeven thuisadres.

Uw persoonsgegevens zullen enkel voor dit doeleinde verwerkt worden en zullen niet doorgegeven worden aan derden.

Technische en organisatorische maatregelen werden genomen teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens te garanderen. De toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot de personen die deze in het kader van de uitoefening van hun beroepstaken nodig hebben.

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens geeft u het recht om deze gegevens in te kijken, te verbeteren en te laten schrappen. Om van dit recht gebruik te maken, volstaat het om contact op te nemen met info@meli.be

ARTIKEL 7

Een prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals hij is toegekend. De winnaar kan geen aanspraak maken op de tegenwaarde in geld van de prijs in kwestie, noch kan hij of zij deze prijzen omruilen voor andere.

ARTIKEL 8

In het geval van verlies, diefstal of vertraging is Meli NV geen terugbetaling, omruiling tegen geldwaarde en/of compensatie verschuldigd. Er zal absoluut nooit sprake zijn van een terugbetaling in geld.

ARTIKEL 9

Alle kosten die voortvloeien uit deelname aan de wedstrijd zijn volledig ten laste van de deelnemer. De deelnemers kunnen in geen enkel geval de kosten voor deelname verhalen op de organisator.

ARTIKEL 10

Meli NV behoudt zich het recht voor om de wedstrijdregels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in te korten of te annuleren indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn controle dat vereisen. Dergelijke gevallen kunnen geen aanleiding geven tot eender welke vordering tegen Meli NV. De deelnemers zullen in de mate van het mogelijke verwittigd worden van dergelijke wijzigingen.

ARTIKEL 11

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige en totale aanvaarding van deze regels in hun geheel. Meli NV zal beslissen over alle praktische moeilijkheden wat de toepassing of interpretatie van de regels betreft. Elke klacht met betrekking tot deze wedstrijd moet binnen zeven werkdagen schriftelijk worden overgemaakt aan het hoofdkantoor van Meli NV (Handelsstraat 13, 8630 Veurne, België). In geen enkel geval worden klachten mondeling of telefonisch behandeld. Klachten die niet schriftelijk zijn overgemaakt of die zijn overgemaakt na de aangegeven termijn, worden niet in overweging genomen.

ARTIKEL 12

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving. Alleen de rechtbanken van België zijn bevoegd in het geval van geschillen die voortvloeien uit deze wedstrijd.