Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1
Deze wedstrijd is een initiatief van Meli NV (Handelsstraat 13, 8630 Veurne, België), uitsluitend bedoeld voor haar Facebook volgers. Deelnemen kan van 20 maart 2020 tot 10 april 2020 om 12 uur via de landingspagina’s https://www.meli.be/wedstrijd-bijenboekje (NL) en https://www.meli.be/fr/concours-livre-sur-les-abeilles (FR), die worden gedeeld op de officiële Meli-Facebookpagina (https://www.facebook.com/Meli.Veurne/).

ARTIKEL 2
De wedstrijd is toegankelijk voor deelnemers van minstens achttien jaar oud (of jonger met toestemming van een ouder) die in België wonen. Meli NV kan een persoon op elk moment (en zonder verplichting om de beslissing te motiveren) uitsluiten van deelname gedurende een specifieke periode tijdens de wedstrijd die Meli NV organiseert op grond van een inbreuk op een van de deelnamevoorwaarden of in het geval van misbruik, fraude of een valse deelname aan de wedstrijd. Een georganiseerde en/of groepsdeelname aan de wedstrijd wordt beschouwd als fraude en zal automatisch tot uitsluiting leiden.

ARTIKEL 3
Om kans te maken op de prijs, is vereist dat de deelnemer het formulier en de schiftingsvraag vervolledigd op de landingspagina https://www.meli.be/wedstrijd-bijenboekje (NL) of https://www.meli.be/fr/concours-livre-sur-les-abeilles (FR). De winnaars worden vanaf maandag 13 april 2020 persoonlijk geïnformeerd.

ARTIKEL 4
Meli NV behoudt zich het recht om de identiteit en de vereiste minimumleeftijd van deelnemers te controleren alvorens de prijs toe te kennen. Vanaf de datum van kennisgeving heeft de winnaar 12 uur de tijd om expliciet de prijs te aanvaarden. Als hij of zij dat niet doet, mag Meli NV een andere winnaar aanduiden en de prijs opnieuw toekennen.

ARTIKEL 5
Binnen het kader van deze wedstrijd wordt de volgende prijs uitgereikt:
• 25 Nederlandse bijenboekjes, telkens incl. 3 zakjes bloemenzaad – Aan Nederlandstalige deelnemers via https://www.meli.be/wedstrijd-bijenboekje
• 25 Franse bijenboekjes, telkens incl. 3 zakjes bloemenzaad – Aan Franstalige deelnemers via https://www.meli.be/fr/wedstrijd-bijenboekje

ARTIKEL 6
Meli NV kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van (verkeerde) informatie, zoals, zonder daartoe te zijn beperkt, e-mail- of huisadres, waardoor de deelnemer (niet) kan worden bereikt.

ARTIKEL 7
Een prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals hij is toegekend. De winnaar kan geen aanspraak maken op de tegenwaarde in geld van de prijs in kwestie, noch kan hij of zij deze prijzen omruilen voor andere.

ARTIKEL 8
In het geval van verlies, diefstal of vertraging is Meli NV geen terugbetaling, omruiling tegen geldwaarde en/of compensatie verschuldigd. Er zal absoluut nooit sprake zijn van een terugbetaling in geld. 

ARTIKEL 9
Meli NV geeft of verleent geen garantie voor een prijs en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor:
• diefstal, verlies, beschadiging, een ongeluk of kosten van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg kunnen zijn van deelname aan deze wedstrijd, het toekennen van de prijs of eender welk gebruik van de prijs;
• elk verlies, elke vertraging of elke annulering door een derde partij;
• eender welke vertraging in het aanleveren van brieven of pakketten door de postdiensten;
• eender welke technische problemen op de website en/of in het e-mailsysteem, noch voor mogelijke incompatibiliteit tussen de technologieën die worden gebruikt voor de wedstrijd en de hardwareen/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt;
• eender welke bijkomende kosten voor de winnaar om te profiteren of gebruik te maken van de prijs;
• de beslissing of weigering van eender welke autoriteit die voorkomt of verbiedt dat de winnaar gebruikmaakt van de prijs. Bovendien zal iedere deelnemer die het goede verloop van de wedstrijd probeert te verstoren, van deelname worden uitgesloten.

ARTIKEL 10
Alle kosten die voortvloeien uit deelname aan de wedstrijd zijn volledig ten laste van de deelnemer. De deelnemers kunnen in geen enkel geval de kosten voor deelname verhalen op de organisator.

ARTIKEL 11
Meli NV behoudt zich het recht voor om de wedstrijdregels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in te korten of te annuleren indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn controle dat vereisen. Dergelijke gevallen kunnen geen aanleiding geven tot eender welke vordering tegen Meli NV.

ARTIKEL 12
Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige en totale aanvaarding van deze regels in hun geheel. Meli NV zal beslissen over alle praktische moeilijkheden wat de toepassing of interpretatie van de regels betreft. Elke klacht met betrekking tot deze wedstrijd moet binnen zeven werkdagen schriftelijk worden overgemaakt aan het hoofdkantoor van Meli NV (Handelsstraat 13, 8630 Veurne, België). In geen enkel geval worden klachten mondeling of telefonisch behandeld. Klachten die niet schriftelijk zijn overgemaakt of die zijn overgemaakt na de aangegeven termijn, worden niet in overweging genomen.

ARTIKEL 13
Persoonlijke gegevens die u ons hebt toevertrouwd, zullen worden verwerkt door Meli NV (Handelsstraat 13, 8630 Veurne, België). Ze zullen worden gebruikt om contact op te nemen met de winnaar van deze wedstrijd en om deelnemers te informeren over eventuele activiteiten, evenementen, promoties en nieuws van Meli NV en zijn merken. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens geeft u het recht om deze gegevens in te kijken, te verbeteren en te laten schrappen. Om van dit recht gebruik te maken, volstaat het om contact op te nemen met de marketingafdeling van Meli NV op het adres vermeld onder Artikel 1.

ARTIKEL 14
Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving. Alleen de rechtbanken van België zijn bevoegd in het geval van geschillen die voortvloeien uit deze wedstrijd.

ARTIKEL 15
Vragen over deze wedstrijd zullen niet mondeling worden beantwoord.

ARTIKEL 16
De winnaar gaat ermee akkoord om deel te nemen aan eender welke vorm van reclame of promotie die is gelinkt aan de toekenning van zijn of haar prijs. De winnaar geeft Meli NV uitdrukkelijk de toestemming zijn naam te vermelden op de Meli-Facebookpagina, conform de meest actuele versies van de privacy policies en algemene voorwaarden van Facebook.

ARTIKEL 17
Deelnames die als ongepast worden beschouwd, zullen van de Meli-Facebookpagina worden verwijderd en komen niet in aanmerking voor de wedstrijd. Meli NV heeft het laatste woord om te bepalen of een deelname al dan niet in aanmerking komt voor de wedstrijd. De deelnemer wordt niet op de hoogte gebracht als hij uit de wedstrijd wordt verwijderd.